VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO >> TEST, HÓA CHẤT SINH HÓA, ỐNG NGHIỆM

Đầu côn xanh

65,000 đ

Đầu côn xanh

Ông nghiệm Natri Citrat

51,000 đ

Ông nghiệm Natri Citrat

Ống nghiệm Heparin

68,000 đ

Ống nghiệm Heparin

Lọ đựng bệnh phẩm

1,000 đ

Lọ đựng bệnh phẩm

Lam kính TQ

20,000 đ

Lam kính TQ

Hoá chất sinh hoá CRP

380,000 đ

Hoá chất sinh hoá CRP

Ông nghiệm nhựa không nắp

170 đ

Ông nghiệm nhựa không nắp

Ống nghiệm thuỷ tinh máu

400 đ

Ống nghiệm thuỷ tinh máu

Ông nghiệm nhựa có nắp

300 đ

Ông nghiệm nhựa có nắp